Четверг,
19.07.2018
04:33Все новости Молдовы
Бельцкие времена
Культура, история
Политика
Происшествия
В мире
ALEGERI
EXTERNE
Приднестровье
Гагаузия
Фотография дня
Гороскоп дня
Кишинев
DIASPORA
PRIMĂRIA
RUȘINEA CAPITALEI DE NORD
ACTUALITATE
CURIOZITĂŢI
POLITICĂ
AI NOŞTRI ÎN LUME
SPORT
SOCIAL
IN MEMORIAM
ECONOMIE
METEO
Гранты, конкурсы и стипендии
JUSTITIE
Экономика
Бельцы
Общество
Права и обязанности

 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕКЛАМА
Партнеры

 

 

 

 

 


Права и обязанности  

Примария объявила конкурс на замещение вакантных должностей директоров образовательных учреждений


 

  DISPOZIŢIA PRIMARULUI                                РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА

 243 «27» aprilie a. 2015

Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din subordinea DITS

în corespundere cu art.29 alin.(l) lit. c) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 50 alin. (5), art. 141 alin. (3) şi art. 153 alin. (2) din Codul Educaţiei al Republicii Moldova, Ordinul Ministerului Educaţiei al RM nr. 762 din 12.10.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director în instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate:

1.    Direcţia Învăţămînt, Tineret şi Sport (T. DUBIŢKAIA) va asigura începînd cu data de 28.04.2015 organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor vacante de directori în instituţiile de învăţămînt preuniversitar din subordinea DÎTS, conform anexei.

2.    Serviciul resurse umane (A. RARANCEAN) va asigura publicarea anunţului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor conform legislaţiei în vigoare.

3.    Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina dnei Svetlana ALEXEEVA, viceprimar al municipiului Bălţi.

PRIMAR INTERIMAR AL MUNICIPIULUI BĂLŢI Coordonat:

VICEPRIMAR

ŞEF DIRECŢIE ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT ŞEF DIRECŢIE JURIDICĂ

SPECIALIST PRINCIPAL SERVICIU RESURSE UMANE 

A V I Z

 

      Primăria mun. Bălţi anunţă din data de 28 aprilie 2015 concur­s pentru ocuparea posturilor vacante de directori  ai instituţiilor de învățămînt al  mun. Bălţi după cum urmează:

 

1.     LT ”M.Eminescu”

2.     Gimnaziul nr.2

3.     Gimnaziul nr.6

4.     Gimnaziul nr.19, s.Elizaveta

5.     Școala primară nr.16, s. Sadovoe

6.     Școlala primară nr.21

7.     Școala Sportivă Specializată nr.1

8.     Stația Tinerilor Turiști

9.     Instituția Preșcolară nr.1

10.                       Instituția Preșcolară nr.2

11.                       Instituția Preșcolară nr.3

12.                       Instituția Preșcolară nr.7

13.                       Instituția Preșcolară nr.13

14.                       Instituția Preșcolară nr.16

15.                       Instituția Preșcolară nr.18

16.                       Instituția Preșcolară nr.21

17.                       Instituția Preșcolară nr.23

18.                       Instituția Preșcolară nr.24

19.                       Instituția Preșcolară nr.27

20.                       Instituția Preșcolară nr.30

21.                       Instituția Preșcolară nr.33

22.                       Instituția Preșcolară nr.34

23.                       Instituția Preșcolară nr.35

24.                       Instituția Preșcolară nr.38

25.                       Instituția Preșcolară nr.43

26.                       Instituția Preșcolară nr.49

 

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice, deţinători de grad managerial şi/ sau didactic şi vechime de muncă de cel puţin cinci ani, nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, posedă limba romînă, să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei.

 

Acte prezentate Comisiei de concurs:

 

1.          Cererea individuală de înscriere la concurs,

2.          Copia actului de identitate,

3.          Curriculum vitae,

4.    Copiile legalizate ale actelor de studii,

5.    Copiile actelor ce confirmă gradul ştiinţific, didactic sau ma­nagerial,

6.    Copia legalizată a carnetului de muncă,

7.    Copiile certificatelor de participare la cursuri de perfecţionare,

8.          Programul de activitate în viitoarea funcţie,

9.          Certificat medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic,

10.Certificat de cazier judiciar

11.Cuprinsul dosarului va fi prezentat în două exemplare.

Actele vor fi depuse la DÎTS al primăriei mun. Bălţi, b. 411 (str. Independenţei, 1)

 

Concursul va avea loc peste 30 zile după publicarea anunţului.

 

Viceprimar al mun.Bălți                                  S.Alexeeva

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Примэрия мун. Бэлць объявляет с 28апреля 2015 конкурс на замещение вакантных должностей директора в следующих учреждениях образования мун.Бэлць:

1.     ТЛ им. М.Еминеску

2.     Гимназия № 2

3.     Гимназия № 6

4.     Гимназия № 19, с. Елизавета

5.     Начальная школа № 16, с. Садовое

6.     Начальная школа № 21

7.     Спортивная Школа № 1

8.     Станция Юнных Туристов

9.     Дошкольное учреждение №1

10.                       Дошкольное учреждение №2

11.                       Дошкольное учреждение №3

12.                       Дошкольное учреждение №7

13.                       Дошкольное учреждение №13

14.                       Дошкольное учреждение №16

15.                       Дошкольное учреждение №18

16.                       Дошкольное учреждение №21

17.                       Дошкольное учреждение №23

18.                       Дошкольное учреждение №24

19.                       Дошкольное учреждение №27

20.                       Дошкольное учреждение №30

21.                       Дошкольное учреждение №33

22.                       Дошкольное учреждение №34

23.                       Дошкольное учреждение №35

24.                       Дошкольное учреждение №38

25.                       Дошкольное учреждение №43

26.                       Дошкольное учреждение №49 

      В конкурсе могут участвовать граждане Р.Молдова, имеющие высшее педагогическое образование, обладающие менеджерской и / или дидактической степенью, стаж работы не менее 5-ти лет, владеющие государственным языком, не достигшие пенсионного возраста для назначения пенсии по возрасту, являющиеся физически и психически здоровыми для исполнения должности, не имеющие судимостей.

Кандидаты на замещение должности директора представляют конкурсной комиссии в 30-дневный срок с момента опубликования объявления, следующие обязательные документы: 

1.    Заявление для участия в конкурсе;

2.    Копию удостоверения личности;

3.    Заверенные копии дипломов об образовании;

4.    Заверенные копии свидетельств о педагогической/ менеджерской степени;

5.    Сurriculum vitae;

6.    Заверенную копию трудовой книжки;

7.    Копии удостоверений прохождения курсов повышения квалификации,

8.    Справку о состоянии здоровья, из которой следует, что является здоров, физически и психически;

9.    Справка о несудимости;

10.                      Программу деятельности на 5 лет в будущей должности,

11.                      Содержание дела в 2-х экземплярах.

 

Опись дела в 2-х экземплярах. Один экземпляр возвращается под роспись лицу подавшему документы. Каждый лист дела нумеруется, а общее количество листов указывается в описи.

 

Прием документов производится в УОМС примэрии, каб.411

(ул. Индепенденцей, 1, мун. Бэлць).

 

Конкурс состоится через 30 дней после опубликования объявления.

 

     Зам. примара мун. Бэлць                                     Алексеева С.В.

 


 

Share |
Класс!

 
 
  

 
 

 


Copyright © Газета.MD. Все права защищены.
Rambler's Top100